การกรอกที่อยู่สำหรับแจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (เขตพื้นที่บางพระ)
รายละเอียดคลิก
รายชื่อนักศึกษารับบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 – 2565
คลิกดูรายชื่อตามเขตพื้นที่/วิทยาเขตที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่เพื่อรับบัตรนักศึกษา
รายละเอียดคลิก
ติดต่อขอรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดคลิก
รายชื่อนักศึกษารับบัตรประจำตัวนักศึกษารอบตกหล่น ปีการศึกษา 2562 – 2564
คลิกดูรายชื่อตามเขตพื้นที่/วิทยาเขตที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่เพื่อรับบัตรนักศึกษา
รายละเอียดคลิก
การกรอกที่อยู่สำหรับแจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เขตพื้นที่บางพระ)
รายละเอียดคลิก
รายชื่อนักศึกษารับบัตรประจำตัวนักศึกษา รอบที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2565
คลิกดูรายชื่อตามเขตพื้นที่/วิทยาเขตที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่เพื่อรับบัตรนักศึกษา
รายละเอียดคลิก
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทุกคน เข้ากรอกข้อมูลแบบสอบถาม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
รายละเอียดคลิก
การกรอกที่อยู่สำหรับแจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เขตพื้นที่บางพระ)
รายละเอียดคลิก
ติดต่อขอรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563
สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563
รายละเอียดคลิก
การสั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษา มทร.ตะวันออก ออนไลน์
นักศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นที่/วิทยาเขต สามารถดำเนินการสั่งซื้อเครื่องแบบผ่านระบบออนไลน์
รายละเอียดคลิก