การประชุมการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต

          การประชุมการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต นำโดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณบดี รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและบุคลากรเจ้าหน้าที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก