สหกิจศึกษา คืออะไร

สภาวการณ์ปัจจุบันที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันและมีการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานที่คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานที่คัดสรรเป็นอย่างดี

ดังนั้นความต้องการของตลาดแรงงานจึงกำหนดลักษณะของบัณฑิตให้เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ ได้แก่ การเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ในด้านการงาน ความคิดริเริ่ม ระเบียบวินัย จริยธรรม ศีลธรรม การสื่อสารข้อมูล การเป็นผู้นำ เป็นต้น

สิ่งที่ท้าทายสำหรับบัณฑิตในปัจจุบัน คือ การมีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความจริงของการทำงานและการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเอง นอกเหนือไปจากทักษะด้านวิชาการ ทักษะเหล่านี้จะเรียนรู้และพัฒนาโดยเร็วเมื่อนักศึกษาผู้เป็นบัณฑิตในอนาคตจะมีโอกาสไปปฏิบัติงานจริงตามสถานประกอบการต่างๆ