วัตถุประสงค์สหกิจศึกษา

– เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทำงานจริงในสถานประกอบการสอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ”
– นักศึกษาเรียนรู้เรื่องการจัดและบริหารงานในสถานประกอบการอย่างละเอียด
– เพื่อให้นักศึกษาพบเห็นปัญหาต่างๆที่แท้จริงของสถานประกอบการและคิดค้นวิธีแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า
– ศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรส่วนต่างๆของผู้ร่วมปฏิบัติงานสถานประกอบการ ทั้งด้านบุคลิกภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน และการปฏิบัติงานเฉพาะ
– รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ การเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่เหมาะสม
– ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาที่นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
– เผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกต่อบุคคลและสถาบันต่างๆที่อยู่ภายนอก