เอกสารเกี่ยวกับสหกิจศึกษา

โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565
คลิกที่นี่
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพจากเงินรายได้ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่

เอกสารเกี่ยวกับสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มเกี่ยวกับสหกิจศึกษา

คลิกที่นี่

คู่มือสหกิจศึกษา
(Cooperative Education Handbook)

คลิกที่นี่