ภาพกิจกรรม สหกิจศึกษา

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
รายละเอียดคลิก
การตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจําปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดคลิก
การอบรม “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ”
รายละเอียดคลิก
ถ่ายทอดสดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
(CWIE Day) ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564
รายละเอียดคลิก
ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำคู่มือสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ
รายละเอียดคลิก
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดคลิก
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ CWIE Database
รายละเอียดคลิก
ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดคลิก