กิจกรรมแนวทางพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 1

กิจกรรม แนวทางพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

                  วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  นำโดยรองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์ เป็นประธานเปิดงานกิจกกรรมแนวทางพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 บรรยายโดย อาจารย์นุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรการศึกษา