ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รอบ 2 ปวช./ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  (วุฒิ ปวช.)

เขตพื้นที่บางพระ

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

 เขตพื้นที่อุเทนถวาย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  (วุฒิ ปวส.)

เขตพื้นที่บางพระ

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

วิทยาเขตจันทบุรี

 เขตพื้นที่อุเทนถวาย