สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สหกิจศึกษา คืออะไร

สภาวการณ์ปัจจุบันที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันและ
มีการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา

เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทำงานจริง
ในสถานประกอบการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ

ว่าด้วยการจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ
พ.ศ.2556

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา

ประจำมหาวิทยาลัย

คู่มือสหกิจศึกษา

เล่มคู่มือสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับสหกิจศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารเกี่ยวกับสหกิจศึกษา